Home > Uncategorized > نامه عمربن خطاب به یزدگرد سوم و پاسخ او

نامه عمربن خطاب به یزدگرد سوم و پاسخ او

اصل این نامه در موزه لندن نگهداری می گردد

از: عمربن الخطاب خلیفه المسلمین
به : یزدگرد سوم شاهنشاه پارس
یزدگرد! من آینده خوبی برای تو و ملتت نمی بینم مگر اینکه پیشنهاد مرا قبول کرده و بیعت نمایی.. زمانی سرزمین تو بر نیمی از جهان شناخته شده حکومت میکرد لیکن اکنون چگونه افول کرده است؟ ارتش تو در تمام جبهه ها شکست خورده و ملت تو محکوم به فناست. من راهی برای نجات به تو پیشنهاد می کنم… شروع کن به عبادت خدای یگانه ، یک خدای واحد ، تنها خدایی که خالق همه چیز در جهان است.. ما پیغام او را برای تو و جهان می آوریم ، او که خدای حقیقی است… آتش پرستی را متوقف کن ، به ملتت فرمان ده آتش پرستی را که کذب می باشد متوقف کنند و به ما بپیوندند برای پیوستن به حقیقت.
الله خدای حقیقی را بپرستید ، خالق جهان را. الله را پرستش نمایید و اسلام را بعنوان راه رستگاری خود قبول کنید… اکنون به راههای شرک و پرستش کذب پایان داده و اسلام را بعنوان ناجی خود قبول کنید. با اجرای این تو تنها راه بقای خود و صلح برای پارسیان را پیدا خواهی نمود. اگر تو بدانی چه چیزی برای پارسیان بهتر است ، تو این راه را انتخاب خواهی کرد. بیعت تنها راه می باشد.
الله اکبر
محل امضای عمر
خلیفه المسلمین
عمربن الخطاب

پاسخ یزدگرد سوم به عمر بن خطاب
از: شاهنشاه ، شاه پارس و غیره ، شاه کشورها ، شاه آریایی ها و غیر آریایی ها ، شاه پارسها و ديگر نژادها و نیز تازیان ، شاهنشاه پارس ، یزدگرد سوم ساسانی.
به: عمربن الخطاب ، خلیفه تازی
به نام اهورا مزدا ، آفریننده جان و خرد. تو در نامه ات نوشته ای می خواهی ما را بسوی خداوندت الله اکبر هدایت کنی ، بدون دانستن این حقیقت که ما که هستیم و ما چه را پرستش می نماییم!
شگفت انگیز است که تو در جایگاه خلیفه تازیان تکیه زده ای! با اینکه خردت به مانند یک ولگرد پست تازی است ، ولگردی در بیابان تازیان ، و مانند یک مرد قبیله ای بادیه نشین!
مردک! تو به من پیشنهاد می کنی که یک ایزد یگانه و یکتا را پرستش نمایم بدون اینکه بدانی هزاران سال است که پارسها ایزد یکتا را پرستش نموده اند و پنج نوبت در روز او را عبادت می نمایند! سالهاست که در این سرزمین فرهنگ و هنر ، این راه عادی زندگی بوده است.
زمانیکه ما سنت میهمان نوازی و کردارهای نیک را در گیتی پایه گذاری نموده و پرچم ‘ پندار نیک ، گفتار نیک ، کردار نیک ‘ را برافراشتیم ، تو و نیاکانت بیابان گردی می کردید ، سوسمار می خوردید زیرا که چیز دیگری برای تغذیه خود نداشتید و دختران بیگناه خود را زنده بگور می نمودید!
مردم تازی هیچگونه ارزشی برای آفریدگان “خداوند” قایل نیستند! شما فرزندان خدا را گردن می زنید ، حتی اسیران جنگی را ، به زنان تجاوز می کنید ، دختران خود را زنده بگور می نمایید ، به کاروانها یورش می برید ، قتل عام می کنید ، زنان مردم را دزدیده و اموال آنها را به یغما می برید! قلب شما از سنگ ساخته شده ، ما تمام این اعمال اهریمنی را که شما مرتکب می شوید محکوم می کنیم. چگونه شما می توانید به ما راه خدایی را تعلیم داده در حالیکه این گونه اعمال را مرتکب می شوید؟
تو به من می گویی پرستش آتش را متوقف کنم! ما ، پارسها عشق آفریدگار و نیروی خداوند را در روشنی آفتاب و گرمای آتش مشاهده می نماییم. روشنی و گرمای آفتاب و آتش ما را قادر می سازد تا نور حقیقت را مشاهده نموده و قلبهایمان را به آفریدگار و به یکدیگر شعله ور نماییم. به ما کمک می کند تا به یکدیگر مهر بورزیم ، ما را روشن نموده و قادر می سازد تا شعله مزدا را در قلبهایمان زنده نگهداریم.
خداوندگار ما اهورا مزداست ایزد یکتا خدایی که شما الله می نامید و عجیب است که شما مردم نیز او را تازه کشف کرده اید . اما ما مثل شما نیستیم ، ما با شما در یک رده نیستیم. ما به نوع بشر کمک می کنیم ، ما عشق را در میان بشریت می گسترانیم ، ما نیکی را در زمین می گسترانیم ، هزاران سال است که ما در حال گسترش فرهنگ خود بوده اما در راستای احترام به فرهنگهای دیگر گیتی ، درحالیکه شما بنام خدا سرزمین های دیگر را مورد تاخت و تاز قرار می دهید
شما مردم را قتل عام می کنید ، قحط وقلا می آورید ، ترس و فقر برای دیگران ، شما به نام الله اهریمن می آفرینید. چه کسی مسئول این همه بدبختی است؟
شما از گرمای بیابان ها و سرزمینهای سوخته بی حاصل و بدون منابع برخاسته ، شما می خواهید از طریق لشگر کشی و زور شمشیرهایتان به مردم درس عشق به خدا دهید ، شما وحشیان بیابانی هستید ، در حالیکه می خواهید به مردم شهر نشین مانند ما که هزاران سال است در شهرها زندگی می کنند درس عشق به خدا بدهید! ما هزاران سال فرهنگ در پشت سر داریم ، که به راستی یک ابزار نیرومند می باشد! به ما بگویید؟ با تمام لشگر کشی هایتان ، توحش ، کشتار و قحط شما به این ارتش اسلامی چه آموخته اید؟ شما چه چیز به مسلمانان آموخته اید که بر آن ابرام می ورزید تا آنرا به دیگر ملل غیر مسلمان نیز بیاموزید؟ شما چه فرهنگی از الله آموخته اید ، که حالا می خواهید به زور آنرا به دیگران تعلیم دهید؟
افسوس آه افسوس… که امروز ارتش های پارسی از ارتش شما شکست خورده اند. اکنون مردم ما می باید همان خدا را پرستش نمایند که قبلا می پرستیدند ، همان پنج نوبت در روز را ، اما با زور شمشیر… پیشنهاد می نمایم تو و دار و دسته راهزنت بساط خود را جمع کرده و به بیابانهای خود به جایی که در آن زندگی می کردید برگردید. آنها را به جایی برگردان که در آن عادت به سوختن در گرمای آفتاب را دارند ، زندگانی قبیله ای ، خوردن سوسمار و نوشیدن شیر شتر ، من اجازه نخواهم داد که تو دار و دسته راهزنت را در سرزمین های حاصلخیر ، شهرهای متمدن و ملت شکوهمند ما آزاد گذاری. این ‘جانوران قسی القلب ‘ را ، برای قتل عام مردم ما ، دزدیدن زنان و فرزندان ما ، تجاوز به زنان ما و فرستادن دخترانمان به مکه بعنوان اسیر ، آزاد مگذار! به آنها اجازه نده تا بنام الله مرتکب اینگونه اعمال شوند ، به رفتار جنایتکارانه خود پایان ده.
آریایی ها بخشنده ، گرم ، میهمان نواز و مردمی نجیب بوده و هرجایی که رفته اند آنها بذر دوستی خود را گسترانده اند ، عشق و خرد و حقیقت. بنابراین ، آنها نباید تو و مردمت را برای رفتار جنایتکارانه و راهزنی مجازات نمایند.
من از تو درخواست می کنم که با خدای خودت در بیابانهایت بمان و به شهرهای متمدن ما نزدیک مشو زیرا که اعتقادات تو ‘ خیلی مهیب ‘ و رفتارت ‘ بسیار وحشیانه ‘ می باشد.
محل امضای یزدگرد سوم
شاهنشاه یزدگرد سوم ساسانی

From: Omar Ibn Al Khatab Khalifat Al Muslemin

To: Yazdgird III Shahanshah of Persian Empire

Yazdgird, I see not a fruitful future for you & your nation unless you accept my offer & commit Bei’at (Joining with Khalifat & bringing Islam). Once upon a time your land ruled half the known world but what has it come down to now? Your troops are defeated in all fronts & your nation is bound to collapse. I offer you a way to rescue yourself. Start praying to a mono God, a single union God, the only God who created everything in the universe. We bring you & the world his message, he who is the true God. Stop your Fire Worship, command your nation to stop their Fire Worship which is false; join us by joining the truth. Worship Allah O Akbar the only true God, The creator of universe. Worship to Allah & accept Islam as your salvation. End your Pagan ways & your false worships now & bring Islam so you can accept Allah O Akbar as your savior. By doing so, you will find the only way to your survival & peace for Persians. If you know what is best for Ajam (Arabic term for Persians meaning Retarded & Weird), you will choose this path. Bei’at is the only way.

Allah O Akbar

sign,

Khalifat Al Muslemin
Omar Ibn Al Khatab

————————————

And heres Yazdgird III, famous response to Omar:

———————————–

From: Shah of Shahs, Shah of Persia and Beyond, Shah of many Kingdoms, Shah of Aryans and Non Aryans, Shah of Persians and many other races as well as Arabs, Shahanshah of Persian Empire, Yazdgird III Sassanid

To: Omar Ibn Al Khatab, Khalifat of Tazi (Persian term for Arabs, meaning Arabian Hound Dogs)

In the name of Ahura Mazda, creator of Life & Intelligence,

You in your letter wrote that you want to direct us towards your God, Allah O Akbar, without having the true knowledge of who we are & what do we worship! It is amazing that you occupy the position of Khalifat (Ruler) of Arabs, yet your knowledge is the same as a lowly Arab rambler, roaming in deserts of Arabia, & same as a desert tribal man!

“Little Man”, you offer me to worship a united & single God without knowing that it has been thousands of years that Persians worship the mono God & they pray to him Five Times a day! In this land of culture & art this has been the normal path of life for years.

When we established the tradition of hospitality & good deeds in the world & we waved the flag of “Good Thoughts, Good Words, Good Deeds” in our hands, you & your ancestors were roaming the deserts, eating Lizards for you had nothing else to feed yourselves & burying your innocent daughters alive (an old Arab tradition, cause they preferred male children to female)!

Tazi people have no value for God’s creatures! You behead God’s children, even the POWs (Prisoners of War), Rape Women, bury your daughters alive, attack the Caravans, mass murder, kidnap people’s wives & steal their property! Your hearts are made of stone, we condemn all these Evil which you do. How can you teach us Godly Ways when you commit these action?

You tell me to stop my Fire Worship! Us, Persians see the Love of Creator & power of inventor in the light of Sun & warmth of Fire. Lights & Warmth of the Sun & Fire makes us see the light of truth & warmens our hearts to the creator & to one another. It helps us to be kind to one another, it enlightens us & makes us to keep Mazda’s Flame, alive in our hearts. Our lord is Ahura Mazda & it is strange that you people also, just discovered him & named him Allah O Akbar! But we are not the same as you, we are not in the same level as you. We help other human being, we spread love among humanity, we spread Good throughout the Earth, we have been spreading our culture but in respect for other cultures throughout the whole world for thousands of years, yet you in the name of Allah invade other men’s land! You mass murder the people, create famine, fear & poverty for others, you create Evil in the name of Allah. who is responsible for all this catastrophe?

Is it Allah who commands you to murder, pillage & to destroy?
Is it you the followers of Allah who do this in his name?
Or is it both?

You have risen from heat of the deserts & burnt out infertile lands with no resources, you want to teach people the love of God by your military campaigns & the power of your Swords! You are Desert Savages, yet you want to teach Urban people like us who lived in the cities for thousands of years, the love of God! We have thousands of years of culture behind us, a powerful tool indeed! Tell us? With all your military campaigns, barbarianism, murder & pillage in the name of Allah O Akbar, what have you taught to this Muslim Army? What knowledge have you taught the Muslim that you also insist on teaching it to non Muslim? What culture have you learned from your Allah, now that you want to force-teach it to others?

Alas, Oh Alas…… that today our Persian Armies of Ahura have been defeated from your recently Allah Worshiping Armies; Now, our people have to worship the same God, the same Five times a day, but forced by the sword to call him Allah & pray to him in Arabic, cause your Allah only understands Arabic!

I suggest, you & your gang of bandits pack up & move back to your deserts where they are used to live. Take them back where they used to the burning heat of the sun, tribal life, eating Lizards & drinking Camel Milk. I forbid you to let your band of thieves loose in our fertile lands, civilized cities & our glorious nation. Don’t turn these “beasts with hearts of stone” loose, to mass murder our people, kidnap our women & children, rape our wives & send our daughters to Mecca as slaves! Don’t let them do these crimes in the name of Allah O Akbar, put a stop to your criminal behavior.

Aryans are forgiving, warm, hospitable, & decent people and everywhere they went, they have spread seeds of friendship, love, knowledge & truth; therefore, they shall not punish you & your people for your pirate ways & criminal acts.

I beg you to remain with your Allah O Akbar in your deserts & do not move close to our civilized cities, for your believes are “Much Fearful” & your behavior is “Most Barbaric”!

sign,

Yazdgird III Sassanid

Advertisements
Categories: Uncategorized
 1. July 27, 2010 at 8:24 am

  متاسفانه یزدگرد فقط به گذشته اش افتخار میکرد و مردم زمان خویش را در نارضایتی نگه داشت
  از بیگانه نمیشود انتظار عطوفت و انسانیت داشت
  این خودمانیم که باید فرصت نفوذ را از آنها بگیریم
  و این نفوذ صرفا از مرزها و فقط با شمشیر میسر نمیشود.

  راستی ممنون از اینکه لینکم کردید
  افتخار آشناییتان را دارم؟

  • July 27, 2010 at 8:41 am

   فتخار آشناییتان را دارم؟

   na motasefane man didam be in weblog sar zadid man ham shomaro link kardam
   baese eftekhare bandast

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: